• واگذاري امور خدمات شهري منطقه صنعتي.

  ۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد - 12:59:52

  آگهي مناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرزآدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهيد سبزواري جنب بانك تجارتموضوع مناقصه‌: واگذاري امور خدمات شهري منطقه صنعتي.بدين منظور از كليه پيمانكاران داراي تائيديه اداره كارواموراجتماعي و واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سيصد هزار (300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه 250/000/000 (دویست وپنجاه میلیون)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.محل اجرا: محدوده شهرصنعتي البرز (طبق نقشه‌هاي مندرج در دفترچه مناقصه) توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد. تاريخ فروش اسناد مناقصه: ازروز یکشنبه مورخ 97/03/06 لغايت پايان وقت اداري روزدوشنبه   مورخ 97/03/21

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 14:00 روز ‌سه شنبه مورخ 97/03/22

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد.

  ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود. 

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir           تلفن تماس : 5-32225151-028 داخلي 120

                                                                                            امور اداری شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات