• موضوع مزايده:فروش چهارقطعه زمین مسکونی (سهم وحقوق مکتسبه شرکت)واقع در شهرصنعتی البرز

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۰ ارديبهشت - 14:37:31

  آگهي مزايده عمومي نام دستگاه مزايده گذار: شركت شهرصنعتي البرز واقع در استان قزوين- شهرصنعتي‌البرز- ميدان‌شهیدسبزواری- جنب‌بانك‌تجارت

   موضوع مزايده:فروش چهارقطعه زمین مسکونی (سهم وحقوق مکتسبه شرکت) واقع در شهرصنعتی البرز،منطقه 12،کوی پزشکان ،خیابان فارابی شمالی،کوچه های حکیم 3و5،هرقطعه به متراژحدودأ300(سیصد)مترمربع متعلق به شركت شهرصنعتي البرز بصورت یکجا ویا بصورت جداگانه قيمت پايه  زمین به ازاء هرمترمربع درقطعات  شمالی(شماره 37و38) مبلغ 21/000/000 (بیست ویک میلیون) ريال ودرقطعات جنوبی(شماره 57و58) مبلغ 23/000/000 (بیست وسه میلیون)ریال می باشد.بدين منظور از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزار (300/000) ريال به حساب شركت نسبت به دريافت اسناد مزايده به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌در مزايده به شرح ذیل مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101438719بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  شماره قطعه37

  شماره قطعه38

  شماره قطعه57

  شماره قطعه58

  193/500/000

  193/500/000

  211/500/000

  211/500/000

  تاريخ فروش اسناد مزايده: از روزچهارشنبه مورخ98/02/11 لغايت پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 98/02/22آخرين مهلت شركت در مزايده و تحويل پاكت: ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 98/02/22زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 14 روزدوشنبه مورخ 98/02/23

   

  کلیه هزینه های دولتی واوقاف(شامل بیمه،مالیات،اجاره،پذیره وغیره)برعهده خریدار می باشد.

   

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقرر

   

   

  واصل شودترتيب اثرداده نخواهدشد.

   

   

   

  ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مزايده خواهدبود.

   

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir  تلفن تماس : 5-32225151-028 داخلي 120

   

   

   

  ((اصلاحیه))

  بدینوسیله متن درج شده درآگهی شماره 457 مورخه 11/2/98 روزنامه ولایت با موضوع مزایده فروش  زمین  مسکونی شرکت شهر صنعتی البرزدرخصوص قیمت پایه  زمین بدین شرح اصلاح می گردد :قیمت پایه زمین درقطعات شمالی (شماره 37و38) هر قطعه به مبلغ 6/300/000/000ریال  (شش میلیارد وسیصد میلیون)ریال ودرقطعات جنوبی(شماره57 و 58 )

  هر قطعه به مبلغ

   6/900/000/000ریال(شش میلیاردونهصدمیلیون)ریال تعیین شده

   وبالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان مبنای ثمن معامله قرار می گیرد .توضیح اینکه مبلغ اعلام شده هر یک ازقطعات صرفأبابت سهم وحقوق مکتسبه شرکت شهر صنعتی البرزمی باشد.

   

   

   

                                                             امور اداري شركت شهرصنعتي البرز 

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات