• موضوع تجدید مزايده: فروش چهارقطعه زمین مسکونی (سهم وحقوق مکتسبه شرکت) واقع در شهرصنعتی البرز

  ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۵ ارديبهشت - 08:45:59
  آگهي تجدیدمزايده عمومي

  نام دستگاه مزايده گذار: شركت شهرصنعتي البرز واقع در استان قزوين- شهرصنعتي‌البرز- ميدان‌شهیدسبزواری- جنب‌بانك‌تجارت

   موضوع تجدید مزايده:فروش چهارقطعه زمین مسکونی (سهم وحقوق مکتسبه شرکت) واقع در شهرصنعتی البرز،منطقه 12،کوی پزشکان ،خیابان فارابی شمالی،کوچه های حکیم 3و5،هرقطعه به متراژحدودأ300(سیصد)مترمربع متعلق به شركت شهرصنعتي البرز بصورت یکجا ویا بصورت جداگانه قيمت پايه  زمین به ازاء هرقطعه درقطعات  شمالی(شماره 37و38) مبلغ6/300/000/000(شش میلیارد وسیصد میلیون) ريال ودرقطعات جنوبی(شماره 57و58) مبلغ 6/900/000/000(شش میلیارد ونهصد میلیون)ریال می باشد.بدين منظور از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي  واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزار (300/000) ريال به حساب شركت نسبت به دريافت اسناد مزايده به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌در مزايده به شرح ذیل مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101438719بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

   
  شماره قطعه37شماره قطعه38شماره قطعه57شماره قطعه58
  193/500/000193/500/000211/500/000211/500/000
   تاريخ فروش اسناد تجدیدمزايده: ازروزچهارشنبه مورخ98/02/25 لغايت پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 98/03/05

  آخرين مهلت شركت درتجدید مزايده و تحويل پاكت: ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 98/03/05

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 12 روزچهارشنبه مورخ 98/03/08

  کلیه هزینه های دولتی واوقاف(شامل بیمه،مالیات،اجاره،پذیره وغیره)برعهده خریدار می باشد.به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مزايده خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                    تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120

                                                                           امور اداري شركت شهرصنعتي البرز 
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات