• واگذاري امور خدمات شهري منطقه صنعتي.

  ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ خرداد - 09:07:43
  آگهي مناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهيد سبزواري جنب بانك تجارت

   موضوع مناقصه‌: واگذاري امور خدمات شهري منطقه صنعتي.شركت شهرصنعتي البرز

  بدين منظور از كليه پيمانكاران داراي تائيديه اداره كارواموراجتماعي و واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سيصد هزار (300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه521/000/000 (پانصدوبیست ویک میلیون)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.محل اجرا: محدوده شهرصنعتي البرز (طبق نقشه‌هاي مندرج در دفترچه مناقصه) توجه :فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد. تاريخ فروش اسناد مناقصه: ازروز شنبه مورخ 98/03/18 لغايت پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 98/03/28زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 14:00 روز ‌چهارشنبه مورخ 98/03/29به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود. 

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir      تلفن تماس :  5-32225151-028 - داخلي 120

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات