• موضوع مناقصه‌:خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی طبق مشخصات فنی اسنادمناقصه

  ۱۳۹۸ شنبه ۱ تير - 10:43:12

  آگهي  مناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهیدسبزواری جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع مناقصه‌:خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی طبق مشخصات فنی اسنادمناقصه  

   بدين منظورازكليه اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع مناقصه دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزارريال (300/000 ريال) نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه 533/000/000 (پانصدوسی وسه ميليون) ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (38719/21014 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد. 

   تاريخ فروش اسناد مناقصه: از روزسه شنبه مورخ 98/03/28 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 98/04/09

   آخرين مهلت شركت در مناقصه‌ و تحويل پاكتها: ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 98/04/09

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 14 روزدوشنبه مورخ  98/04/10

  برنده مناقصه موظف است بلافاصله پس از اعلام وابلاغ شرکت نسبت به تحویل موضوع مناقصه ظرف مدت یک هفته اقدام نماید.به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود. 

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir     تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120                                            امور اداري شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات