• موضوع تجدید مناقصه‌:خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی طبق مشخصات فنی اسنادمناقصه

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۱ تير - 13:38:03

  آگهي  تجدیدمناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

   آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهیدسبزواری جنب بانك های تجارت وسپه 

  موضوع مناقصه‌:خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی طبق مشخصات فنی اسنادمناقصه

     بدين منظورازكليه اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع مناقصه دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزارريال (300/000 ريال) نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه 533/000/000 (پانصدوسی وسه ميليون) ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (38719/21014 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

   توجه : فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماً بايد ازواحدحسابداري شركت تهيه گردد. 

   تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه:از روزچهارشنبه مورخ98/04/12 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ98/04/23 

  آخرين مهلت شركت درتجدیدمناقصه‌ و تحويل پاكتها: ساعت 14 روزیکشنبه مورخ 98/04/23  

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها:ساعت 14 روزسه شنبه مورخ  98/04/25  

  برنده مناقصه موظف است بلافاصله پس از اعلام وابلاغ شرکت نسبت به تحویل موضوع مناقصه ظرف مدت یک هفته اقدام نماید. به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

   آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir    تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120                                                                         امور اداري شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات