• آگهي مناقصه عمومي

  ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن - 11:20:53

   

  آگهي مناقصه عمومي

     نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

    آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهيد سبزواري جنب بانك‌هاي تجارت و سپه

    موضوع مناقصه‌: نگهداري فضاي سبز شهرصنعتي: 1- مجموعه البرز   2- مجموعه کاسپین.

   بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سيصد هزارريال

   (300/000 ريال) نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

   مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه

   1- مجموعه البرز ‌مبلغ  000/000/ 370  ريال(سیصدوهفتادميليون ‌ريال)

   

   

  2- مجموعه کاسپین مبلغ 000/000/ 325 ريال (سیصدوبیست وپنج ميليون‌ ريال

   

   

   مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حسـاب شمـاره 2101107909 بانك تجارت

   

   شعبه شهر صنعتي البرز و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  توجه: فيش پرداختي جهت خريداسناد و مبلغ تضمين حتماً بايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسناد مناقصه:

   ازروزیکشنبه مورخ 98/11/13 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 

   

   

  آخرين مهلت شركت درمناقصه‌ وتحويل اسناد:

   

  پايان وقت اداري(ساعت13)روز پنجشنبه مورخ 98/11/24

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي اسناد مناقصه:ساعت 15:00روزشنبه مورخ 98/11/26

  ضمناً شركت‌كنندگان مجازبه انتخاب هردو مجموعه (البرزوکاسپین) مي‌باشند

   

   

  ودرصورت ‌برگزيده‌شدن،فقط يك مجموعه با صرفه وصلاح شركت واگذارخواهدشد.

   

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر

   

  واصل شود ترتيب اثرداده نخواهدشد.ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است

   

   و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

   

   آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir      تلفن تماس :  5-32225151 داخلي 120   

  امور اداري شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات