• آگهي تجدیدمناقصه عمومي

  ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن - 10:20:49
   

  آگهي  تجدیدمناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين - شهرصنعتي البرز - ميدان شهيد سبزواري- جنب بانك‌هاي تجارت و سپه

  موضوع مناقصه‌: نگهداري فضاي سبز شهرصنعتي: 1- مجموعه البرز   2- مجموعه کاسپین.

  بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سيصد هزارريال (3000/000 ریال) نسبت به دريافت اسناد تجدیدمناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه:   

   1 - مجموعه البرز ‌مبلغ  000/000 /370ريال   (سیصدوهفتادميليون ‌ريال)

   2- مـجموعه کاسپین مبلغ 325/000/000ريال  (سیصدوبیست وپنج ميليون‌ ريال)

  مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حسـاب شمـاره 2101107909 بانك تجارت شعبه شهر صنعتي البرز و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدید مناقصه: از روزسه شنبه مورخ 98/11/12 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/12/10

  آخرين مهلت شركت درتجدیدمناقصه‌ وتحويل اسناد:پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 98/12/10

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي اسنادتجدید مناقصه:ساعت 15:00 روزدوشنبه مورخ 98/12/10.

  ضمناً شركت‌كنندگان مجازبه انتخاب هردو مجموعه (البرزوکاسپین) مي‌باشندودرصورت ‌برگزيده‌شدن، فقط يك مجموعه با صرفه وصلاح شركت واگذارخواهدشد.

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir             تلفن تماس :  5-32225151 داخلي 120

   

   امور اداري شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات