• آگهي مناقصه عمومي

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ ارديبهشت - 16:35:14
   

  آگهي مناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين - شهرصنعتي البرز- ميدان شهيد سبزواري - جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع مناقصه‌: ترمیم کانال نوارحفاری بلوار ابن سینای جنوبی(بامصالح مرغوب سنگی)

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجد شرايط که در رسته راه ویاآب وفاضلاب فعالیت دارند،دعوت مي‌گردد باواريز مبلغ سيصد هزار(300000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه200/000/000(دویست میلیون)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز

   (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  محل اجرا: خیابان ابن سینای جنوبی  شهر صنعتی البرز                  

  توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادمناقصه: ساعات اداری ازروز سه شنبه مورخ99/02/16 لغايت روزشنبه مورخ 99/02/27

  تاريخ تحویل اسنادمناقصه: پايان وقت اداري  روزشنبه مورخ 99/02/27

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ 99/02/28

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده نخواهدشد.ضمناً شركت درردياقبول هريك ازپيشنهادات مختاراست وهزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: http://www.alborzic.ir/                               تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات