• آگهي مناقصه عمومي

  ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد - 13:23:47

  آگهي مناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين - شهرصنعتي البرز - ميدان شهيد سبزواري- جنب بانك‌هاي تجارت و سپه

  موضوع مناقصه‌: نگهداري فضاي سبز شهرصنعتي: 1- مجموعه البرز   2- مجموعه کاسپین.

  بدين منظور از كليه شركتها و پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سيصد هزارريال (300/000 ريال) نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه:  

    1 - مجموعه البرز ‌مبلغ  450/000/00 (چهارصدوپنجاه ميليون ‌) ريال

            2- مـجموعه کاسپین مبلغ 400/000/000 (چهارصد ميليون‌) ريال

  مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حسـاب شمـاره 2101107909 بانك تجارت شعبه شهر صنعتي البرز و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد ومبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسناد مناقصه: ازروزدوشنبه مورخ 99/03/12 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 99/03/25

  آخرين مهلت شركت درمناقصه‌ وتحويل اسناد:پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 99/03/25

  زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي اسناد مناقصه:ساعت 15:00روزدوشنبه مورخ 99/03/26

  ضمناً شركت‌كنندگان مجازبه انتخاب هردو مجموعه (البرزوکاسپین) مي‌باشندودرصورت ‌برگزيده‌شدن، فقط يك مجموعه با صرفه وصلاح شركت واگذارخواهدشد.

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                                                    تلفن تماس :  5-32225151 داخلي 120

   

                                                    امور اداري شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات