• موضوع تجدیدمناقصه‌:خريد،حمل وپخش ماشینی آسفالت توپکا013(3100تن) -قیر MC2(16تن)

  ۱۳۹۹ شنبه ۷ تير - 10:32:35

  آگهي تجدیدمناقصه عمومي

   نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرزآدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين– شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري– جنب بانك تجارت وسپه

   موضوع تجدیدمناقصه‌:خريد،حمل وپخش ماشینی آسفالت توپکا013(3100تن) -قیر MC2(16 تن)

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت وواجدشرايط دعوت مي‌گردد،باواريزمبلغ سيصد هزار(300/000) ريال نسبت به دريافت اسنادمناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه356/000/000(سیصدوپنجاه وشش میلیون) ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی

   واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز(2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز)وياضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  .محل اجرا: خیابان ذکریای رازی شهر صنعتی البرز(حدفاصل میدان قدس تابلوارمیردامادشرقی) 

  توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماً بايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه:ساعات اداری ازروزیکشنبه مورخ99/04/08 لغايت روزچهارشنبه مورخ 99/04/18

   

   

   

  تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه:ساعت اداری روزچهارشنبه مورخ 99/04/18

   

   

   

  زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت15:00روزشنبه مورخ 99/04/21

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده

   نخواهدشد.ضمناً شركت در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختاراست وهزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

   آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir 

    تلفن تماس :  5-32225151-028داخلي 120                                             

      امور اداری شركت شهرصنعتي البرز 

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات