• موضوع مزايده: فروش خاک وبرگ درختان(پوسیده) واقع درشهرصنعتی البرز،خیابان حکمت یکم،جنب باغ پرندگان

  ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير - 16:29:28

  آگهي مزايده عمومي نام دستگاه مزايده گذار: شركت شهرصنعتي البرز واقع در استان قزوين- شهرصنعتي‌البرز- ميدان‌شهیدسبزواری- جنب‌بانك‌تجارت

  موضوع مزايده: فروش خاک وبرگ درختان(پوسیده) واقع درشهرصنعتی البرز،خیابان حکمت یکم،جنب باغ پرندگان

  بدين منظورازكليه اشخاص حقيقي و حقوقي  دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزارريال (300/000 ريال) نسبت به دريافت اسناد مزايده به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌سپرده شركت‌درمزايده 32/000/000(سی ودو ميليون) ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101438719بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز)و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسنادومبلغ تضمين حتماًبايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

   

  تاريخ فروش اسناد مزايده: ازروزیکشنبه مورخ 99/04/22 لغايت روزچهارشنبه مورخ 99/05/01

   

  آخرين مهلت شركت درمزايده وتحويل پاكت:پایان ساعت اداری روزچهارشنبه 99/05/01

   

  زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15روزشنبه مورخ 99/05/04

   

  ساعت بازديد: از تاريخ 99/04/22 لغايت 99/05/01 همه‌ روزه از ساعت 8 تا 14بغیرازروزهای تعطیل(باهماهنگی)

   

  به پيشنهادات فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك ازپيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مزايده خواهدبود.

   آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir          تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120 

  امور اداري شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات