• موضوع مناقصه‌:واگذاري امورخدمات شهري منطقه صنعتي.

  ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۹ تير - 10:38:04

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرزآدرس دستگاه مناقصه گذار:قزوين– شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري– جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع مناقصه‌:واگذاري امورخدمات شهري منطقه صنعتي.

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي تائيديه اداره كارواموراجتماعي وواجدشرايط دعوت مي‌گردد،باواريزمبلغ سيصد هزار (300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه725/000/000 (هفتصدوبیست وپنج میلیون) ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز(2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) وياضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  محل اجرا: محدوده شهرصنعتي البرز(طبق نقشه‌هاي مندرج دردفترچه مناقصه) توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد.

   تاريخ فروش اسنادمناقصه:ازروزیکشنبه مورخ99/04/29 لغايت پايان وقت اداري روزچهارشنبه مورخ 99/05/08

  زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 9:00صبح روزپنجشنبه مورخ 99/05/09

  به پيشنهادات مشروط، مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده نخواهدشد. ضمناً شركت دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختار است وهزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

        آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir            تلفن تماس :5-32225151- 028  -- داخلي 120  

                                                                     اموراداری شركت شهرصنعتي البرز 

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات