• شرکت شهر صنعتی البرز؛ طلایه دار خدمت رسانی در پهنه استان قزوین

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد - 11:07:10

  شرکت شهر صنعتی البرز؛ طلایه دار خدمت رسانی در پهنه استان قزوین

  دکتراحمدزاده کرمانی؛شهردارالوندو رئیس هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرز:باایجادطرح توسعه شرکت شهرصنعتی ده هزارفرصت شغلی ایجاد خواهدشد.

  دکترعبدی زاده؛مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز:باتدابیرواستراتژیهای صورت گرفته شهرصنعتی را به روزهای اوج خود خواهیم رساند.شرکت شهرصنعتی البرزبابرنامه ریزی مدون و تلاش وصف ناپذیرمدیران وکارکنان خوداینک بیش ازهرزمان دیگری درمسیرتحول وتعالی قرارگرفته است.شرکتی که باپنج دهه قدمت همچنان درعرصه خدمت رسانی به واحدهای صنعتی موفق عمل کرده و نقشی انکارناپذیردر تبلور تولید ملی و کارآفرینی ایفا می کند.اتفاق مبارکی که میتواند درسال جهش تولیدمنتج به اعتلای روزافزون شهرصنعتی البرزبعنوان سرسبزترین وبااصالت ترین شهرصنعتی کشور گردد.درمجمع عمومی شرکت شهرصنعتی البرزمشخص شداین مجموعه خدمت رسان بارشد۳۶۰ برابری درآمدنسبت به سال پیش خودمواجه شده است.رویدادارزشمندی که  از کار وتلاش شبانه روزی ودرافکندن طرحی نودرپهنه شهرصنعتی البرزخبرمیدهد.آنچه مبرهن است اینکه بامودت وهمگرایی اعضای هیات مدیره این شرکت ودر راس آنان دکتراحمدزاده کرمانی رییس هیات مدیره وبامدیریت بی نقص دکتر عبدی زاده،مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرزفصل شکوفایی ازراه رسیده است و شهرصنعتی البرزمیرودتاباردیگربااتکابه برندهای برتری که دردل خودجای داده به پیش قراول وطلایه دارشهرهای صنعتی کشوربدل گرددوفریادلیاقت مدیرانی لایق وتوانمندرابه گوش هابرساند.

  دکتراحمدزاده کرمانی شهردار الوند و رئیس هیات مدیره شهرصنعتی البرزدرحاشیه برگزاری مجمع سالیانه شرکت درگفتگویی اختصاصی به خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه شهرداری الوندسهامداربالغ بر۵۳ درصد شرکت شهرصنعتی البرزاست طبیعتا شهرداربه عنوان نماینده رسمی مدیریت شهری وشورای شهرودرواقع رئیس هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرزدرمجمع سالیانه شرکت وارائه گزارش می کند.وی ادامه داد:خوشبختانه در مجمع سال جاری که بررسی عملکرد یکسال گذشته قرائت و ارائه شد،اعداد و ارقامی که ناشی از اسناد هزینه ای و درآمدی شهرصنعتی البرز بود حکایت از یک جهش۳۶۰ پله ای وبه عبارتی بالغ بر۳۶۰۰ درصدی داشت.احمدزاده کرمانی بااشاره به اینکه رشدمنتج شده ازبررسی های بازرسان وحسابرسان خبره ومستقل کانون کارشناسان دراین شرایط سخت اقتصادی کم نظیراست افزود:درشرایطی که تحریم ها کاررا برتولیدوصنعت سخت کرده است ودشمنان این مرزوبوم شعب ابی طالبی برای ملت ایجاد کرده اند،جوانان متخصص ومومن وانقلابی ماتوانستند باهمت وپشتکارمثال زدنی واجرای راهبردهاواستراتژی های نودرآمد خالص این شرکت را جهشی بی سابقه دهند.دکتراحمدزاده کرمانی بابیان این نکته که راه برون رفت ازشرایط فعلی حاکم برکشوردرون زاکردن اقتصادومبتنی کردن آن برمولفه های بومی ودرون زااست اذعان کرد:جهش صورت گرفته محصول یکسری استراتژی ها وتصمیمات شکل گرفته درهیات مدیره میباشدوطبیعی است هنگامی که  رشد ۳۶۰۰ درصدی را مشاهده میکنیم بی شک اتفاقی نبوده ومرهون سیاست گذاری وبرنامه ریزی های کلانی است که درسطح شرکت شهرصنعتی البرزتدوین واجرا شده است.رئیس هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرز در ادامه به برخی ازاستراتژی های صورت گرفته اشاره کرد و گفت:یکی از مهم ترین برنامه ریزی ها و راهبردهای ما در یکسال گذشته مورداستفاده قرار گرفت وخوشبختانه با نتیجه مثبت همراه شدتعریف کدهای درآمدی جدیدبود.به طورمثال یکی ازموضوعاتی که درنیم قرن عمراین شرکت مغفول مانده بود بحث ممیزی املاک شهرصنعتی بود که ما به طور جد به ماجراورود پیدا کردیم و با بررسی های صورت گرفته مشخص شد عددی بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان ازهمین کد درآمدی می تواند به شرکت شهرصنعتی البرزتزریق شودبه طوری که درجهش درآمدی صورت گرفته سال اخیر یکی از سرفصل های مهم همین مورد بوده است.وی ادامه داد:بسیاری ازصنایع بودندکه بنابه دلایل مختلف درخصوص ساخت وتوسعه ابنیه و..دیون خودرا به شرکت پرداخت نکرده بودندوپیگیری نیزدراین موردصورت نگرفته بودکه درسیاست گذاری جدیدشرکت وباعزم جدی وکاری جهادی تمامی واحدها ممیزی شدندبطوریکه به حتم درسال جاری شاهدتحول ایجادشده دردرآمدخالص از این کددرآمدی خواهیم بود.رئیس هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرز مدیریت آب و فاضلاب تحت نظارت شرکت را یکی دیگر از سرفصل های درآمدی شهرصنعتی برشمرد و اظهار داشت:بامکانیزه کردن و الکترونیزه کردن سیستم وفرآیندارزیابی آب و فاضلاب ورودی و خروجی کارخانه ها را مورد ارزیابی قرار دادیم که این امر ضمن ایجاد عدالت درپرداخت صنایع پرمصرف نسبت به صنایع کم مصرف وهمچنین بهینه سازی منبع آبی باعث ایجاددرآمدی پایداروسرفصل نو جدیدی برای شهر صنعتی شد. دکتراحمدزاده کرمانی بااشاره به تقاضای مکررصنعتگران ازاقصی نقاط ایران برای سرمایه گذاری درشهرصنعتی البرزاذعان داشت:یکی از راهبردهای اصلی مادرمسیرتوسعه،طرح توسعه شرکت شهرصنعتی البرزاست که خوشبختانه استاندارمحترم با این طرح موافقت کرده اندودر صورت اجرایی شدن آن این نویدرامیدهیم که طرح توسعه شرکت شهرصنعتی البرزمنجربه ایجادهزاربنگاه وده هزارفرصت شغلی خواهد شد که تحقق این اتفاق مهم مبتنی برعملکردو همراهی ونگاه بازوتوسعه محورمدیران استانی داردکه خوشبختانه این عزم درشخص استاندارمحترم دیده می شود.وی اظهار داشت:افزایش نرخ ارزش افزوده اقتصادی،افزایش تولید ناخالص داخلی،افزایش نرخ صادرات ،کاهش نرخ بیکاری،افزایش نرخ اشتغال و ...که از علائم اقتصاد پویا و پایدار است ماحصل ایجاد طرح توسعه قدیمی ترین و معتبرترین شهرصنعتی ایران خواهد بود.احمدزاده کرمانی با بیان این نکته که کشور ما نیازمند ایجاد یک سیلیکون ولی با مدل ایرانی و انقلابی است اذعان داشت:من شهرصنعتی البرز رایک زیست بوم پویاوداینامیک برای ایجادکسب وکارهای نویت،هایتک ودانش بنیان میبینم وحتم دارم باتوجه به شناسنامه وهویت صنعتی مطرح این شهرصنعتی ظرفیت ایجادیک سیلیکون ولی ایرانی کاملا مهیا است چراکه سیلیکون ولی حدفاصل سرمایه گذاران،کارآفرینان،صنعتگران  و نخبگان علمی و دانشگاهی می باشد که شکرخدا زیرساخت های لازم برای نیل به این هدف مهم و بلند در این منطقه موجود می باشد.دکتراحمدزاده سپس به طرح ایجاد بندرخشک اشاره کردوگفت:باتوسعه شهرصنعتی البرز و ایجاد بندر خشک ما می توانیم وارد زنجیره بنادردنیا شده و جهش و رونق اقتصادی را به معنای واقعی برپاکنیم که البته تمام این اهداف وبرنامه هامرهون توجه وحمایت وهمراهی مسوولان عالی رتبه استانی ونمایندگان محترم استان میباشد.رئیس هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرزاین شهررا الماسی خواندکه درصورت تراش به باارزش ترین الماس دنیا بدل خواهد شد و گفت:یکی ازبرنامه های اصلی ماورودشرکت شهرصنعتی البرزبه بورس میباشد.وی ادامه داد:این شرکت حتما بایدازسهام خاص خارج شده و به سهام عام تبدیل گرددتاباایجادپشتوانه مالی قوی بتواند مالک و گرداننده کارخانجات متعددو متنوع به ویژه در صنایع دانش بنیان و هایتک گردد.وی افزود:بنده مدل تامین مالی این کار را طراحی کرده ام و مقدمات پروژه برای اجرایی شدن در حال انجام می باشد.احمدزاده کرمانی در پایان ضمن تشکرازهمراهی اعضاء هیات مدیره شرکت شهرصنعتی البرز و همچنین شورای شهر الوند و مسوولان ارشداستان بیان کرد:این شهر برای تبدیل شدن به منطقه ویژه اقتصادی و پیوستن به زنجیره اقتصادی بنادر خشک دنیا هیچ چیزی کم ندارد و تنها در صورت همدلی و همراهی همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می شود به این نقطه مطلوب دسترسی یافت و در سال جهش تولید با سرلوحه قراردادن کلام مقام معظم رهبری جهشی در حوزه های مختلف تولید و صنعت و اشتغال ایجاد کرد.

  دکتر عبدی زاده، مدیر عامل شرکت شهرصنعتی البرز پس از برگزاری مجمع سالیانه شرکت شهرصنعتی البرز با ابراز خشنودی از ارائه آمار و عملکردی که خبر از رشدی کم نظیر و بی سابقه در شرکت تحت مدیریت خود می داد گفت:به حمداله با یک برنامه ریزی منسجم و مدون توانستیم طی مدت زمان کوتاهی سرفصل های جدیددرآمدی تعریف نماییم که پیگیری واجرای این سرفصل های نوما رابه سودکم نظیری رساندکه قابل تامل می باشد.

  دکترعبدی زاده در ادامه ضمن تشکر از همراهی اعضا و رئیس هیات مدیره شرکت و همچنین اعضای محترم شورای شهر الوند گفت:با توجه به قرار گرفتن در سال جهش تولید و سرلوحه قرار دادن کلام رهبری برنامه های مختلفی را در حال اجرا و تدارک داریم.وی آسفالت و ترمیم آسفالت  خیابان های اصلی و فرعی شهر،راه اندازی مسیر دوچرخه سواری در جوار پارک یالیان،توجه ویژه و اهتمام به شکل گیری کارگاه های کوچک و زودبازده، توجه ویژه به مبلمان شهری و همچنین احداث نمایشگاه دائمی صنایع را از برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت مجموعه تحت مدیریت خود برشمرد و اظهار داشت:بررسی و ترمیم زیرساخت های این شهر به عنوان اولین و سرسبزترین شهرصنعتی ایران و مهیا کردن مسیر ورود سرمایه گذاران با تحقق طرح توسعه به حتم می تواند شهر صنعتی البرز را به روزهای اوج خود بازگرداند و در این مسیر اهداف و برنامه های متعهدی تدوین و ترسیم گردیده است که امید داریم با توکل به پروردگار بزرگ و همراهی و یاری مسوولان این اهداف اجرایی شده تازمینه جهش تولیدواشتغال وتبلورپتانسیل های مغفول مانده این شهرمهیاگردد.هرچه هست امروزشرکت شهرصنعتی البرزباتدابیرکارساز مدیران ومسوولان خوددرمسیرتوسعه وپیوستن به بازارهای بین المللی قرارگرفته است که بهره برداری ازده ها پروژه وتصمیم گرفته شده میتواندبه این مهم کمک نماید.

   
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات