• آگهي تجدیدمناقصه عمومي

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد - 13:08:12

  آگهي تجدیدمناقصه عمومي

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار:قزوين– شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري– جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع تجدیدمناقصه‌:واگذاري امورخدمات شهري منطقه صنعتي.

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي تائيديه اداره كارواموراجتماعي وواجدشرايط دعوت مي‌گردد،باواريزمبلغ سيصد هزار (300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه725/000/000(هفتصدوبیست وپنج میلیون)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز(2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز)وياضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.محل اجرا:محدوده شهرصنعتي البرز(طبق نقشه‌هاي مندرج دردفترچه مناقصه)

  توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماً بايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه:ازروزسه شنبه مورخ99/05/14 لغايت پايان وقت اداري روزشنبه مورخ 99/05/25 زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00 روزیکشنبه مورخ 99/05/26

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقد سپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده نخواهدشد. ضمناً شركت دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختار است وهزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود

  .آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                            تلفن تماس :5-32225151-028داخلي 120

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات