• آگهي تجدیدمناقصه عمومي

    ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ مرداد - 13:26:26
    نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرزآدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين – شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري – جنب بانك های تجارت وسپهموضوع تجدیدمناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه محل اجرا: خیابان های حکمت ششم،جرجانی،بلوارمیردامادشرقی وبلوارفارابی شهر صنعتی البرز                  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجد شرايط که در رسته راه (حداقل گرید5)فعالیت دارند،دعوت مي‌گردد باواريز مبلغ سيصد هزار(300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه1/000/000/000(یک میلیارد)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد. تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه: ساعات اداری ازروزیکشنبه مورخ19/05/99 لغايت روزچهارشنبه مورخ 29/05/99تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه:پايان وقت اداري  روزچهارشنبه مورخ 99/05/29زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها:ساعت 9:00صبح روزپنجشنبه مورخ 99/05/30به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقررواصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت دررديا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                                      تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120              امور اداری شركت شهرصنعتي البرز 

     

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات