• آگهي تجدیدمناقصه عمومي(مرحله ششم)

  ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۲ مهر - 08:58:21

  آگهي تجدیدمناقصه عمومي(مرحله ششم)

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار:قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهيد سبزواري جنب بانك های تجارت وسپه موضوع تجدیدمناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  محل اجرا:خیابان های حکمت ششم،جرجانی،بلوارمیردامادشرقی وبلوارفارابی شهرصنعتی البرز 

  بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجدشرايط که دررسته راه(حداقل گرید5)فعالیت دارند،دعوت مي‌گرددباواريزمبلغ سيصد هزار(300/000)ريال نسبت به دريافت اسنادمناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.

  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه1/000/000/000(یک میلیارد)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز(2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز)وياضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.

  توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماًبايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه:ساعات اداری ازروزسه شنبه مورخ99/07/22 لغايت روزدوشنبه مورخ 99/08/05

  تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه:پايان وقت اداري  روزدوشنبه مورخ 99/08/05

  زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00 روزسه شنبه مورخ 99/08/06

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده

   نخواهدشد.

  ضمناً شركت درردياقبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

   آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                     تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120                                      امور اداری شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات