• آگهي مناقصه عمومي

    ۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند - 09:21:36
     نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرزآدرس دستگاه مناقصه گذار:قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهیدسبزواری جنب بانك های تجارت وسپهموضوع مناقصه‌:خریدآشغالگیر(step screen)طبق مشخصات فنی اسنادمناقصه  بدين منظورازكليه اشخاص حقیقی وحقوقی مرتبط با موضوع مناقصه دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزارريال (300/000ريال) نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ ‌تضمين ‌شركت ‌درمناقصه 215/000/000(دویست وپانزده ميليون) ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (38719/21014 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماً بايداز واحدحسابداري شركت تهيه گردد. تاريخ فروش وتحویل اسناد مناقصه:ازروزسه شنبه مورخ 99/11/28 لغايت پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 99/12/10 آخرين مهلت شركت در مناقصه‌ و تحويل پاكتها: پايان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 99/12/10 زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15 روزدوشنبه مورخ 99/12/11

    به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت دررد يا قبول هريك از پيشنهادات مختاراست وهزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

    آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir          

                                                                                             تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120امور اداري شركت شهرصنعتي البرز
ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات