• آگهي مزايده عمومي

    ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تير - 10:28:57
      نام دستگاه مزايده گذار: شركت شهرصنعتي البرز واقع در استان قزوين- شهرصنعتي‌البرز- ميدان‌شهیدسبزواری- جنب‌بانك‌تجارتموضوع مزايده: فروش اقلام ضایعاتی واقع درشهرصنعتی البرز،محل دپو:محوطه تصفیه خانهبدين منظورازكليه اشخاص حقيقي و حقوقي  دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سیصد هزارريال (300/000 ريال) نسبت به دريافت اسناد مزايده به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌سپرده شركت‌درمزايده 55/000/000(پنجاه وپنج میلیون) ريال مي‌باشد كه بصورت فيش نقدی واريزشده به یکی ازحساب های شركت شهرصنعتي البرزو يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسنادومبلغ تضمين واخذشماره حساب شرکت حتماًبايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد. تاريخ فروش اسنادمزايده:ازروزچهارشنبه مورخ 1400/04/09لغايت روزیکشنبه مورخ 1400/04/20 آخرين مهلت شركت درمزايده وتحويل پاكت:پایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ1400/04/20زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00روزدوشنبه مورخ1400/04/21ساعت بازديد: از تاريخ 1400/04/09 لغايت 1400/04/20 همه‌روزه از ساعت 8 تا 14بغیرازروزهای تعطیل(باهماهنگی)به پيشنهادات فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مزايده خواهدبود.آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir          تلفن تماس :  5-32225151-028         داخلی120                         امور اداري شركت شهرصنعتي البرز 

     

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور: