• موضوع تجدیدمناقصه‌: واگذاري امور خدمات شهري منطقه صنعتي.

    ۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير - 14:45:54

    آگهي تجدیدمناقصه عمومي

    نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

     آدرس دستگاه مناقصه گذار: قزوين شهرصنعتي البرز ميدان شهيد سبزواري جنب بانك تجارت موضوع تجدیدمناقصه‌: واگذاري امور خدمات شهري منطقه صنعتي. بدين منظور از كليه پيمانكاران داراي تائيديه اداره كارواموراجتماعي و واجد شرايط دعوت مي‌گردد، باواريز مبلغ سيصد هزار (300/000) ريال نسبت به دريافت اسناد مناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند.  مبلغ‌تضمين‌شركت‌درمناقصه521/000/000(پانصدوبیست ویک میلیون)ريال مي‌باشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز (2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز) و يا ضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد. محل اجرا: محدوده شهرصنعتي البرز (طبق نقشه‌هاي مندرج در دفترچه مناقصه) توجه : فيش پرداختي جهت خريد اسناد و مبلغ تضمين حتماً بايد از واحد حسابداري شركت تهيه گردد. تاريخ فروش اسنادتجدید مناقصه: ازروزچهارشنبه مورخ 98/04/05 لغايت پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 98/04/17زمان تشكيل كميسيون و بازگشايي پاكت‌ها: ساعت 14:00 روزچهارشنبه مورخ 98/04/19  به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهدشد. ضمناً شركت در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود. آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120            امور اداری شركت شهرصنعتي البرز

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات