• آگهي تجدیدمناقصه عمومي(مرحله چهارم)زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۷ شهريور - 10:12:01

   نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار:قزوين – شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري – جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع تجدیدمناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  محل اجرا:خیابان های حکمت ششم،جرجانی،بلوارمیردامادشرقی وبلوارفارابی شهرصنعتی البرز         

   بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجدشرايط که دررسته راه(حداقل گرید5)فعالیت دارند،دعوت مي‌گرددباواريزمبلغ سيصدهزار(300/000)ريال نسبت به دريافت اسنادمناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ‌تضمين‌شركت‌درتجدیدمناقصه1/000/000/000(یک میلیارد)ريال ميباشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز(2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز)وياضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد.توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماًبايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

  تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه:ساعات اداری ازروزسه شنبه مورخ99/06/25 لغايت روزشنبه مورخ 99/07/05

  تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه:پايان وقت اداري روزشنبه مورخ 99/07/05

  زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00روزیکشنبه مورخ 99/07/06

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده نخواهدشد.ضمناًشركت درردياقبول هريك ازپيشنهادات مختار است وهزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir                     تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120   امور اداری شركت شهرصنعتي البرز 

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات