• آگهي تجدیدمناقصه عمومي(مرحله پنجم)

  ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر - 08:48:57

  آگهي تجدیدمناقصه عمومي(مرحله پنجم)

  نام دستگاه مناقصه گذار: شركت شهرصنعتي البرز

  آدرس دستگاه مناقصه گذار:قزوين – شهرصنعتي البرز– ميدان شهيد سبزواري – جنب بانك های تجارت وسپه

  موضوع تجدیدمناقصه‌: زیرسازی،جدول گذاری وآسفالت چهارپروژه

  محل اجرا:خیابان های حکمت ششم،جرجانی،بلوارمیردامادشرقی وبلوارفارابی شهرصنعتی البرز

   بدين منظورازكليه پيمانكاران داراي صلاحیت و واجدشرايط که دررسته راه(حداقل گرید5)فعالیت دارند،دعوت مي‌گردد با واريزمبلغ سيصد هزار(300/000)ريال نسبت به دريافت اسنادمناقصه به آدرس فوق مراجعه نمايند. مبلغ ‌تضمين ‌شركت ‌در تجدید مناقصه1/000/000/000(یک میلیارد)ريال ميباشدكه بصورت فيش نقدی واريزشده به حساب شركت شهرصنعتي البرز(2101107909 بانك تجارت شعبه شهرصنعتي البرز)وياضمانت‌نامه بانكي ارائه گردد

  .توجه :فيش پرداختي جهت خريداسنادومبلغ تضمين حتماًبايدازواحدحسابداري شركت تهيه گردد.

   تاريخ فروش اسنادتجدیدمناقصه:ساعات اداری ازروزدوشنبه مورخ99/07/07 لغايت روزشنبه مورخ 99/07/19

  تاريخ تحویل اسنادتجدیدمناقصه:پايان وقت اداري  روزشنبه مورخ 99/07/19

  زمان تشكيل كميسيون وبازگشايي پاكت‌ها:ساعت 15:00 روزیکشنبه مورخ 99/07/20

  به پيشنهادات مشروط،مخدوش وفاقدسپرده وپيشنهاداتي كه بعدازانقضاء مهلت مقررواصل شودترتيب اثرداده نخواه دشد.ضمناً شركت درردياقبول هريك از پيشنهادات مختار است و هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهدبود.

  آدرس سايت شركت: www.Alborzic.ir          تلفن تماس :  5-32225151-028 داخلي 120         

                  امور اداری شركت شهرصنعتي البرز

   

ورود کاربران
کلمه کاربری: رمز عبور:
:: اخبار و اعلانات
>> آرشیو اخبار
:: مناقصات و مزایدات
>> آرشیو مناقصات و مزایدات